TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

008/2019/TB-FCC                                                                                                    Tp. HCM Ngày 21/03/2019 

                                 THÔNG BÁO 


Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: 

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC 

Tên giao dịch: FCC 

Trụ sở chính: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2019 

Thời gian đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 sáng ngày 20/04/2019 

Địa điểm: Hội trường Lầu 5, Toà nhà FCC - 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung đại hội:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019
  • Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát

 (Thư mời tham dự Đại hội cổ đông sẽ được gửi tới các cổ đông sớm nhất) 

                                                                                                TM. Hội đồng Quản trị 
                                                                                           Chủ tịch Trần Phương (Đã ký)

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ