TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Văn bản pháp luật

Nghị định 107 Quy định điều kiện kinh doanh đánh giá SPH

Nghị định 107 Quy định điều kiện kinh doanh đánh giá SPH

Quyết định về việc ban hành danh mục sản phẩm,hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 50/2006/QĐ - TTG Ngày 07/03/2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm về chất lượng

Pháp lệnh kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Pháp lệnh kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Nghị định 20 về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Nghị định 20/2006/NĐ-CP 20/02/06 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Luật Thương mại

Trích Luật Thương Mại 2005 số 36/2005/QH11 14/06/05 Mục 6: Giám định Thương mại

Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Quyết định SỐ 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 về việc ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định và việc đăng ký kiểm định

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam - đợt 2

Quyết định số 77/2005/QD-BTC ngày 1/11/2005 của Bộ Tài chính ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam - đợt 1

Quyết định số 24/2005/QD-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ tài chính ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ