TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/07/2016

 

THÔNG BÁO
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

 

Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC xin thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức năm 2014, 2015 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/08/2016

2- Lý do và mục đích:  Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 07 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng với một số nội dung như sau:

  • Phát hành thêm 500.000 cổ phần phổ thông để mua thiết bị thử nghiệm.
  • Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa chia cổ tức năm 2014 và 2015 là 4.690.000.000 đồng tương ứng 469.000 cổ phần. Số cổ phần này được chia với tỷ lệ 100 cổ phần hiện hữu sẽ được nhận thêm 67 cổ phần phát hành thêm.
  • Bán 31.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần cho Công đoàn công ty (cổ đông hiện hữu) .

3- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi công ty thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4- Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty, 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                           Trần Phương
                                                                               (đã ký)

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ