TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Văn bản pháp luật

Nghị định 107 Quy định điều kiện kinh doanh đánh giá SPH

Nghị định 107 Quy định điều kiện kinh doanh đánh giá SPH

Quyết định về việc ban hành danh mục sản phẩm,hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 50/2006/QĐ - TTG Ngày 07/03/2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm về chất lượng

Pháp lệnh kiểm dịch và bảo vệ thực vật