TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Tuyển Thư ký Ban giám đốc và Kỹ sư dệt may

1. Vị trí chức danh: Thư ký Ban giám đốc (02)

Mô tả công việc: Sắp xếp lịch làm việc của Ban giám đốc. Giúp Ban giám đốc trong việc tiến hành điều phối các dự án đầu tư ; Soạn thảo công văn, tài liệu và dịch văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ban giám đốc. Thu thập và tổng hợp những thông tin quan trọng, cô đọng nhất xảy ra trong Công ty/đơn vị để báo cáo Ban giám đốc hàng ngày, hàng tuần. Hàng ngày, tiếp nhận các thông tin, văn bản từ các đơn vị và chuyển đến Ban giám đốc và xử lý theo mức độ cấp bách của từng thông tin. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tiêu chuẩn: Tốt ng