TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Ai được kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân bón?

Theo qui định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07.3.2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng, thì Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá phân bón là: Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1,2,3 (Tổng cục TCĐLCL), Công ty Giám định và khử trùng FCC và các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo qui định của pháp luật. 

Cũng tại Điều 3 của Quyết định này có nêu: “ Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trí phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành sớm thực hiện điều 26 của Nghị định số 179/2004/NĐ-CP qui định quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hoá để tiếp tục chỉ định và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục bổ sung các tổ chức kỹ thuật có đủ điều kiện tham gia vào công tác kiểm tra chất lượng ..”.

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá (1999), NĐ 179, QĐ 50 dẫn trên và TT 02/2006/TT-BKHCN ngày 10.01.2006 của Bộ KHCN hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, sản phẩm, hàng hoá; ngày 19.3.2007 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số 710/QĐ-BNN-TT V/v công nhận tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá phân bón đó là Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Lào Cai.

Như vậy, theo qui định thì Danh mục các tổ chức kỹ thuật theo QĐ 710 phải trình Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào QĐ 50, tuy nhiên không rõ Bộ quản lý chuyên ngành đã làm điều này chưa nhưng Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol đã có thông báo đến Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đề nghị  tạo điều kiện hỗ trợ.

Theo website Hải quan TPHCM


Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ