Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Số 026/2014/TB-FCC                        Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC đã được thông qua ngày 31/03/2006.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2014.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị công ty

THÔNG BÁO 
(Chia cổ tức đợt 1 năm 2013)

 

1: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thực hiện chia cổ tức đợt 1 của kết quả hoạt động năm 2013 với mức 1.000 đồng/cổ phần bằng tiền mặt.

2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 15 tháng 10 năm 2014 và thực hiện việc chia cổ tức từ ngày 20 tháng 10 năm 2014.

3: Phòng Tài chính Kế toán tổ chức thực hiện thông báo này.

                                                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                           Trần Phương (đã ký)

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ