TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Hội đồng quản tri FCC quyết định chia cổ tức phần còn lại năm 2007.

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Tạm ứng cổ tức 2006-2007 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008


CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ