TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010 từ ngày 01/11/2011

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 từ ngày 08/08/2011

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Ngày 22/04/2011, FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

FCC chi trả cổ tức đợt 2/2009 vào ngày 27/09/2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

FCC chi trả cổ tức đợt 1/2009 vào ngày 26/05/2010

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Văn phòng công ty vào ngày 27/04/2010 .

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

FCC chia cổ tức đợt cuối năm 2008 và cổ tức chưa chia 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 16/05/2009.

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Ngày 20/12/2008 Hội đồng Quản trị Công ty Giám định và Khử trùng FCC đã ra thông báo về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008.

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ